3 دانشجو

در آكادمي آواز ايران سطوح مختلفي در قالب برنامه هاي متنوعي شكل گرفته است كه زير نظر كارشناس مربوطه به هنرجو آموزش داده ميشود
و هر ماه روند پيشرفت هنرجويان زير نظر طراح برنامه شهاب الدين نظارت ميشود .

جگوار(هماهنگی کامل)
نماد هنرجویی است که تعادل و چابکی و قدرت را همزمان دارد.

مدرس:

5,000﷼