VOCAL FRY

پایین ترین محدوده ی صوتی

ایران وکال

ماساژی برای رفع التهاب

…………………………………..

وکال فرای یکی از پایه ای ترین تکنیکهای صدا برای گسترش دادن صدای سینه و گذر از پلها و ورود به محدوده های متنوع صوتی ای است که در اختیارداریم
این صدا بطور کلی با وضعیتی که راجرلاو عنوان کرده متفاوت است
صدای تکه تکه که درکتابی که متعلق به تقریبا دودهه پیش آمده است صدایی است که به دلیل نرسیدن هوا به تارهایی که از یکدیگر باز هستند ایجاد میشود ولی وکال فرای  بعنوان پایین ترین رجیستر صوتی نوعی ماساژ برای تارهای صوتی محسوب می شود و حتی در مواقع التهاب تارها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد