ایران وکال

آکادمی آواز ایران

متاسفانه به دلیل اینکه اکثریت ما آموزشی درزمینه ی موسیقی دردوران تحصیلی نداشته ایم بدون شک درک ودریافت مانسبت به موسیقی از پشتوانه ی عمیقی برخوردار نمی باشد از این رو سطح عمومی هنرجویان ما مسلما ازهنرجویان کشورهای غربی بسیار پایین تر است.به همین دلیل زمانی که با متدی نظیر سینگینگ ساکسز روبرو می شویم کج فهمی ها و خطاهای اساسی ای را مرتکب می شویم که اصالت و هدف تمرینها را به مسیری نادرست هدایت میکند و این امر موجب می شود که آموزشها هرگز نتوانند درست درک واجراشوند .از طرفی درک این سیستم آموزشی نوین نیازمند تجربه ای عمیق نسبت به بدن است که درواقع امکانات بدن ما رادر ارتباط با صدا نشانه میگیرد که آنچنان به موسیقی و آواز ربطی ندارد. با اینکه حدود یک دهه تجربه ها ی عمیقی را با هنرجویان بدست آورده ایم ولی کماکان تلاش می شود تا با کارشناسان مطرح این شاخه ی علمی از نزدیک کار کنیم تا به دقیق بودن روند آموزشی ای که به شما ارائه میدهیم مطمئن باشیم.درهرصورت هر آنچه را که در این دوره ها برایتان درنظر گرفته ایم نسبت به نیازهای ضروری شما و فقط شما طراحی شده است و لازم به ذکر است که برای هنرجوی دیگر نه تنها نمیتواند موثر باشد بلکه میتواند تاثیر مخرب نیز داشته باشد .بنابراین دقت داشته باشید که حتما زیر نظر پشتیبان مربوطه آموزشهایی که برای شما طراحی شده است را انجام دهید.