پشتیبانهای آکادمی آواز ایران
در سراسر کشور

آموزشگاه موسیقی
 سارا محمود پور در تبریز

علی دهقاتی در تهران

رضا موسوی در تهران

روح الله رحیمی در اصفهان

سینا سبک روح در شیراز

هامون تنقطار در لاهیجان