احساسات و تکنیک

آموزشگاه موسیقی

احساسات هرگز نمیتونه کمبود تکنیکت رو‌جبران کنه چون ناهماهنگی ای که داری نمیذاره صدایی که میخوای رو در بیاری و‌همین‌ ناتوانی ،احساستت رو بهم میریزه !!!
بنابراین شرط اول از نگاه من مهار کردن انقباض های کننرل نشده ست بعد از اون احساست بدون شک ،دست یافتنیه!

img (3)