رشد

آموزشگاه موسیقی

توی سفری که برای تحول صدات در پیش رو داری همیشه تکنیک خوب امروز تو میشه عادت بد فردات که باید بتونی بذاریش کنار و این یعنی رشد!!! 

img (18)