آواز صدای توست

آموزشگاه موسیقی

آوازت میبایست اونقدر عمیق باشه که بتونه اون خصلتهایی از تو‌رو‌ که هرگز در کلام و تفکرت نمیگنجه ،بیان کنه !آواز صدای توست صدای بخشی از توست که همیشه تنها و تنهابوده و خواهد بود!!اون همیشه تنها ،میتونه بسیار زیبا بخونه، چون عنصر وجودیش از زیباییه !!!ولی ذهن و‌ بدنت با انقباضهایی که داره مانع ظهور اون میشهدر واقع به همون اندازه که تنش و ترس داری از آواز حقیقی ت دور میشی!پشتکار زیادی باید داشته باشیم تا بتونیم روزی شاهد تولد همون چیزی که هستیم، باشیم!! 

img (8)