عطشی سیرنشدنی

آموزشگاه موسیقی

اگه بخوای با یک جمله، حست رو در مورد آواز بگی چی میگی؟؟؟من این رو میگم: عطشی سیر نشدنی که هیچ چیزی برام به اندازه ی اون لذت و رنج نداشته!!

img (26)