تکنیک دقیق

آموزشگاه موسیقی

در اجرای مصوتها باید تکنیک بسیار دقیق داشته باشی
بدون شناخت حرکت صحیح زبون برای اجرای هر مصوت و زاویه ی فک خوندن آواز توام با کلام امکان پذیر نیست!
ساختن (آ )با (او)چه تفاوتی داره؟

img (11)