تقویت گوش و نگرش ثانوی

ایران وکال

تمرینهایت را ضبط کن

……………………

هنرجویان در مراحل اولیه ی آموزش تکنیکهای صدا همیشه بر روی یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن این است که ما در هنگام تمرینها متوجه روند درستی ونادرستی کاری که انجام میدهیم نیستیم.در حقیقت حق دارند و کاملا هم طبیعی است .زمان میبرد تا چیزی که من آنرا همیشه استاد درون نامیده ام بیدار شود این موضوع نیاز به تجربه دارد . زمانیکه ما صدایمان را میشنویم درک ما نسبت به صدایمان داخلی است و آن چیزی که از بیرون شنیده می شود بطور کل از آن چیزی که ما می شنویم متفاوت است به همین دلیل افراد اغلب با شنیدن صدایشان جامیخورند و آنرا نازیبا میدانند .
متاسفانه یا خوشبختانه این دقیقا همان چیزی است که ما از شما می شنویم ودر هرحال بایستی برای رفع ضعفها و کمبودهایی که در صدایتان وجوددارد دست به کارشوید .خوشبختانه موضوعی در مباحث مربوط به صدا وجود ندارد که برای آن راهکاری پیدا نکرده باشند .متد سینگینگ ساکسز در این زمینه بی نظیر عمل کرده است.یکی از مهمترین چیزهایی که برای متحول کردن درک شما نسبت به صدایتان همواره توصیه می شود ضبط کردن صدایتان در هنگام تمرینها و گوش دادن و نقد وتحلیل آن است .به همین علت کلاسهای آموزشی مدرن در استودیو برگذار میشوند تا هنرجو بتوانددرحین تمرین موارد مثبت ومنفی تکنیکش را بشنود تا در واقع آنچیزی که به آن گوش ثانوی میگوییم تقویت گردد یعنی تحول درک شما نسبت به صدایتان.بنابراین از همین حالا حتما وحتما هر آن چیزی را که میخوانید هرچقدر هم که ناچیز ضبط و بعد آنرا باکمال دقت تحلیل و بررسی کنید.