شکوفایی

آموزشگاه موسیقی

برت منینگ میگوید:
صدا شبیه گلی است که بایددر معرض نور خورشید قرار گیرد تا گلبرگ هایش از یکدیگر باز شوند. هرگز نمیتوانید با زور و فشار گلی را وادار به شکوفایی کنید.  اگر بکنید فقط یک اتفاق میافتد، گل میمیرد.

صدایتان برای شکوفایی نیازمند رسیدن به لحظه ای مناسب است که زمان و تمرین سیستماتیک به تدریج آن را رقم میزند.