صدای میانی

آموزشگاه موسیقی

جایی که صدای پاپ ایران به انتهای وسعت خودش میرسد
صدای میانی تازه آغاز میشود