منسوخ

آموزشگاه موسیقی

راجرلاو:
اگر معلمی توصیه کردکه برای اجرای نت های بالا عضلات شکمتان را منقبض کنید یا در حین آواز به داخل یا خارج ضربه بزنید.خودتان میدانید چه کنید: حتما معلمتان را عوض کنید