وضعیت تارها

آموزشگاه موسیقی

 آیا نسبت به بسته بودن یا بسته نبودن تارهای صوتی ات آگاهی پیدا کرده ای؟