آنتونی رابینز

آموزشگاه موسیقی

موفقیت نتیجه ی انتخاب خوب
انتخاب خوب نتیجه ی تجربه
و تجربه اغلب نتیجه ی انتخاب بد است‌