در متد سی وی تی

آموزشگاه موسیقی

در متد سي وي تي مبناي كار در پيدا كردن مركز هر يك از مودها ست به اين طريق كه با يك دستورعمل دقيق در يك تك صدايي روي يك نت كشيده كار ميكنيم بعد از پيدا كردن مركز صدا در يك نت كشيده ميتونيم وارد الگوهاي سه تايي و بعد چهار تايي و بعد پنج تايي بشيم بنابراين تمريني كه از همون ابتدا با الگوي بلند شروع بشه به دليل نداشتن مركز اصلي مود از نگاه سي وي تي اشتباه محسوب ميشه!