سینگینگ ساکسس و سی وی تی

آموزشگاه موسیقی

در متد سینگینگ ساکسس تاکید روی صدای کوچک و صحیح هستش.ولی در متد سی وی تی برعکس با بلندترین صدا شروع میکنیم در واقع یادمیگیریم چطور با ساپورت دستورعمل های ویژه ای که بهش رسیپی میگن ،کوچکترین فشاری به تارها و گلومون نیاد !

img (25)