بیمار آواز

آموزشگاه موسیقی

انسانها از دید من دو دسته هستن:یا بیمار آوازن یا نیستن!!!
مهم نیست که چقدر خوب میخونی!
شاید بد بخونی ولی نتونی بدون آواز زندگی کنی!شاید هم خوب بخونی و آواز زندگی ت نباشه!! 

img (9)