از نگاه شما

آموزشگاه موسیقی

از نگاه شما هر کدام از این مولفه ها به چه چیزی مربوط می شود؟
1-وسعت
2-زیبایی
3-قدرت و‌حجم
4-کنترل

img (5)