آواز

آموزشگاه موسیقی

 مادامی که در جستجویش هستی به نظر یکی از سخت ترین و نشدنی ترین چیزهاست ولی به محض اینکه درک شود از آن آسان تر چیزی پیدا نمیکنی.