سه محدوده اصلی صدا

آموزشگاه موسیقی

1 سینه  2 فرینجیل  3 سر

چه درکی از این سه محدوده ی صوتی داری؟